RSS

Xây dựng Linux router và proxy với iptables + squid

12 Th9

Linux router là một hệ thống đứng giữa Internal network và Internet hoặc phân cách một network và một network khác. Linux router là một firewall được xây dựng bằng Netfilter/iptables, luôn có sẵn trên hầu hết các bản phân phối của Linux.

Nếu bạn là một người dùng bình thường truy cập internet thông qua modem thông thường, bạn không cần thiết phải có một firewall vì IP của bạn thường xuyên thay đổi, bạn không sử dụng một dịch vụ nào đặc biệt cần được bảo vệ, và hạn chế bởi một tường lửa chuyên dụng.

Đối với môi trường doanh nghiệp, việc triển khai nhiều hệ thống, dịch vụ cần sự bảo mật, và tối ưu trong quản lí, cả mạng Lan và các truy xuất từ bên ngoài vào, tường lửa là một nhu cầu thiết yếu và tối cần thiết. Các sản phẩm router phần cứng thường rất mắc và cần sự hỗ trợ tương đối từ phía cung cấp, trong khi việc xây dựng riêng một Linux firewall là việc không quá khó, tốn ít tài nguyên + tiền bạc, mà còn có thể xây dựng một hệ thống all in one tùy theo nhu cầu và mục đích, quản lí chặt chẽ và quan trọng là khả năng bền bỉ mà bản thân Linux mang lại.

Bài viết này sẽ cố gắng đưa ra một mô hình cụ thể, cách cài đặt và vận hành một Linux Firewall, transparent proxy, DHCP server trên một máy chủ Linux.

Mô hình thực hiện với máy chủ có cấu hình : Pentium Dual Core 2.8 GB, 1GB Ram và 80GB hard disk, sử dụng centos 5.3 enterprise với các gói cài đặt chuẩn, không có giao diện đồ họa.

Trước tiên hãy mô tả một chút về mô hình network mà ta cố gắng xây dựng: Một công ty sử dụng đường truyền cáp quang từ FPT, với đường truyền này công ty được cung cấp một đia chỉ IP tĩnh 111.111.111.111, đường truyền đi qua một router, sau đó đi vào mạng bên trong. Nhu cầu của công ty cần một vài dịch vụ web, mail, ftp, vpn….và chia cách, quản lí truy cập từ bên ngoài vào LAN bằng một firewall, proxy.

 1. Kiểm sóat luồng truy cập từ bên ngoài vào mạng LAN.
 2. Cấm các truy cập bất hợp lệ từ LAN ra internet
 3. Cấm sử dụng các dịch vụ chat (Instant message) từ LAN.
 4. Xây dựng một DHCP server tự động cung cấp IP cho mạng LAN.

Mô hình mạng được miêu tả như hình:
alt

Cách thức họat động: Linux router có 2 netwok cards:

eth0 là địa chỉ mặt ngoài tiếp xúc với Modem có địa chỉ là 192.168.1.2

eth1 là địa chỉ mặt trong tiếp xúc với LAN có địa chỉ là 172.16.0.1

Trên Router ta triển khai DHCP server cung cấp IP cho toàn bộ mạng LAN. Cũng trên server này ta xây dựng router và squid proxy để thực hiện các yêu cầu đưa ra.

 1. DHCP server: Đây là dịch vụ đơn giản và dễ dàng nhất trong bài viết này. Gói cài đặt được cung cấp sẵn + một vài thay đổi nhỏ trong cấu hình là ta đã cấp được IP cho toàn bộ mạng LAN.

Dùng yum để download và cài đặt dhcpd:

 1. [hungnv@home ~]$ sudo yum
 2. install dpcp dhcp-devel
 3. [sudo] password for hungnv:

Mở file /etc/dhcpd.conf, xóa trắng nếu có nội dung và thêm vào tương tự:

 1. [hungnv@home ~]$ vim /etc/dhcpd.conf
 2. #
 3. # DHCP Server Configuration file.
 4. # see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
 5. #
 6. ddns-update-style none;
 7. deny bootp;
 8. authoritstive;
 9. subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0
 10. {
 11. option subnet-mask 255.255.0.0;
 12. option domain-name “opensource.com.vn”;
 13. option routers 172.16.0.1;
 14. option domain-name-servers ns1.opensource.com.vn, ns2.opensource.com.vn, dns.fpt.vn;
 15. #option netbios-name-servers 192.168.0.2;
 16. range dynamic-bootp 172.16.0.20 172.16.0.120;
 17. default-lease-time 31200;
 18. max-lease-time 62400;
 19. }

Khởi động dhcp server

 1. [root @home ~]#
 2. service dhcpd restart
 3. Shutting down dhcpd: [ OK ]
 4. Starting dhcpd: [ OK ]

Ở client, dùng dhclient để lấy IP:

 1.  [user@client~]# dhclient eth0

Sau đó dùng ifconfig để xem IP hiện tại của client này.

Squid như là một transparent proxy:

Cài đặt:

 1. #yum install squid

Mở file /etc/squid/squid.conf

Thêm vào nội dung bên dưới

 1. acl manager proto cache_object
 2. acl localhost src 127.0.0.1/32
 3. acl localnet src 172.16.0.0/16
 4. acl all src 0/0
 5. http_port 172.16.0.1:1234
 6. # Define safe ports to be allowed by transparent proxy
 7. acl SSL_ports port 443 563
 8. acl Safe_ports port 25 #smtp server
 9. acl Safe_ports port 143 #Imap mail server
 10. acl Safe_ports port 6789 #ssh mapped port
 11. acl Safe_ports port 80 # http
 12. acl Safe_ports port 21 # ftp
 13. acl Safe_ports port 443 # https
 14. acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
 15. acl Safe_ports port 6222 #Jabber server
 16. acl Safe_ports port 993 #imap over ssl
 17. acl Safe_ports port 7025 #Local mail delivery
 18. acl Safe_ports port 7036 #Mysql local
 19. acl Safe_ports port 7071 #Zimbra admin cosole
 20. # Deny yahoo messsenger
 21. # Yahoo! Messenger
 22. acl ym dstdomain .yahoo.com
 23. acl ym dstdomain .us.il.yimg.com .msg.yahoo.com .pager.yahoo.com
 24. acl ym dstdomain .rareedge.com .ytunnelpro.com .chat.yahoo.com
 25. acl ym dstdomain .voice.yahoo.com .address.yahoo.com
 26. acl ymregex url_regex yupdater.yim ymsgr myspaceim
 27. #Other protocols Yahoo!Messenger uses ??
 28. acl ym dstdomain .skype.com .imvu.com
 29. http_access deny ym
 30. http_access deny ymregex
 31. acl CONNECT method CONNECT
 32. http_access allow localnet
 33. http_access allow manager localhost
 34. http_access allow proxypass
 35. http_access deny manager
 36. http_access deny !Safe_ports
 37. http_access deny CONNECT !SSL_ports
 38. http_access deny all
 39. icp_access deny all
 40. hierarchy_stoplist cgi-bin ?
 41. cache_mem 256 MB
 42. cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
 43. cache_mgr hungnv@opensource.com.vn
 44. cache_effective_user squid
 45. cache_effective_group squid
 46. access_log /var/log/squid/access.log squid
 47. refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
 48. refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
 49. refresh_pattern (cgi-bin|\?) 0 0% 0
 50. refresh_pattern . 0 20% 4320
 51. visible_hostname opensource.com.vn
 52. icp_port 3130
 53. always_direct allow all
 54. forwarded_for off
 55. coredump_dir /var/spool/squid

Trong đoạn cấu hình trên, ta đã cấu hình cho squid chặn các dịch vụ IM như yahoo và skype, danh sách các protocol bị chặn các bạn có thể xem ở: http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples/ phần instant message.

Tiếp theo là phần cài đặt router. Nếu ta đã biết rõ được nhu cầu của mình cần gì và có được sơ đồ những dịch vụ cần thiết, việc thiết lập router/firewall là không hề khó. Iptables là dịch vụ có sẵn trên centos, cho nên ta không cần phải cài đặt.

 1.  #!/bin/sh
 2. # Script makes a linux box acts as an Linux Router.
 3. # 22-10-2009
 4. # By hungnv@opensource.com.vn and some others from the internet 🙂
 5. #
 6. echo -e “\n\n\n Installing iptables script…”
 7. # Name of Internal Interface
 8. LANIF=”eth1″
 9. # Enter Lan Network
 10. IPLAN=”172.16.0.0/16″
 11. # ipaddress of internal interface
 12. LANIP=”172.16.0.1/16″
 13. # Name of External Interface
 14. WANIF=”eth0″
 15. # ipaddress of external interface
 16. EXTIP=”192.168.1.2″
 17. echo “Preparing…”
 18. /sbin/depmod -a
 19. /sbin/modprobe ip_tables
 20. /sbin/modprobe ip_conntrack
 21. /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
 22. /sbin/modprobe ip_conntrack_irc
 23. /sbin/modprobe iptable_nat
 24. /sbin/modprobe ip_nat_ftp
 25. /sbin/modprobe ip_nat_irc
 26. echo ” Enabling IP forwarding…”
 27. echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 28. echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
 29. echo ” External interface: $EXTIF”
 30. echo ” External interface IP address is: $EXTIP”
 31. echo ” Loading firewall server rules…”
 32. ALL=”0.0.0.0/0″
 33. # Set default policy to DROP
 34. iptables -P INPUT DROP
 35. iptables -F INPUT
 36. iptables -P OUTPUT DROP
 37. iptables -F OUTPUT
 38. iptables -P FORWARD DROP
 39. iptables -F FORWARD
 40. iptables -F -t nat
 41. # Flush the user chain.. if it exists
 42. if [ “`iptables -L | grep drop-and-log-it`” ]; then
 43. iptables -F drop-and-log-it
 44. fi
 45. # Delete all User-specified chains
 46. iptables -X
 47. # Reset all IPTABLES counters
 48. iptables -Z
 49. # Creating a DROP chain
 50. iptables -N drop-and-log-it
 51. iptables -A drop-and-log-it -j LOG –log-level info
 52. iptables -A drop-and-log-it -j REJECT
 53. echo -e ” – Loading INPUT rulesets”
 54. # loopback interfaces are valid.
 55. iptables -A INPUT -i lo -s $ALL -d $ALL -j ACCEPT
 56. # local interface, local machines, going anywhere is valid
 57. iptables -A INPUT -i $INTIF -s $INTNET -d $ALL -j ACCEPT
 58. # remote interface, claiming to be local machines, IP spoofing, get lost
 59. iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $INTNET -d $ALL -j drop-and-log-it
 60. # remote interface, any source, going to permanent PPP address is valid
 61. iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $ALL -d $EXTIP -j ACCEPT
 62. # Allow any related traffic coming back to the MASQ server in
 63. iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $ALL -d $EXTIP -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 64. # Catch all rule, all other incoming is denied and logged.
 65. iptables -A INPUT -s $ALL -d $ALL -j drop-and-log-it
 66. echo -e ” – Loading OUTPUT rulesets”
 67. #######################################################################
 68. # OUTPUT: Outgoing traffic from various interfaces. All rulesets are
 69. # already flushed and set to a default policy of DROP.
 70. #
 71. # loopback interface is valid.
 72. iptables -A OUTPUT -o lo -s $ALL -d $ALL -j ACCEPT
 73. # local interfaces, any source going to local net is valid
 74. iptables -A OUTPUT -o $INTIF -s $EXTIP -d $INTNET -j ACCEPT
 75. # local interface, any source going to local net is valid
 76. iptables -A OUTPUT -o $INTIF -s $INTIP -d $INTNET -j ACCEPT
 77. # outgoing to local net on remote interface, stuffed routing, deny
 78. iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -s $ALL -d $INTNET -j drop-and-log-it
 79. # anything else outgoing on remote interface is valid
 80. iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -s $EXTIP -d $ALL -j ACCEPT
 81. # Catch all rule, all other outgoing is denied and logged.
 82. iptables -A OUTPUT -s $ALL -d $ALL -j drop-and-log-it
 83. echo -e ” – Loading FORWARD rulesets”
 84. iptables -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 85. iptables -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -j ACCEPT
 86. # Catch all rule, all other forwarding is denied and logged.
 87. iptables -A FORWARD -j drop-and-log-it
 88. # Enable SNAT (MASQUERADE) functionality on $EXTIF
 89. iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j SNAT –to $EXTIP
 90. #######################################################################
 91. # For Squid Server
 92. ###
 93. #
 94. INTIP=”172.16.0.1″
 95. iptables -t nat -A PREROUTING -i $INTIF –protocol tcp –dport 80 -j DNAT –to $INTIP:$SQUID_PORT
 96. # if it is same system
 97. iptables -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF –protocol tcp –dport 80 -j REDIRECT –to-port $SQUID_PORT
 98. echo -e ” Setting up firewall complete\n\n”

Lưu script trên với tên tùy ý, cho tùy chọn execute ( +x ) và đặt vào /etc/rc.local để script chạy lúc khởi động,

Lúc này bạn test thử truy cập internet và thêm vào các phần khác theo nhu cầu riêng của mình.

Xin lưu ý rằng các script cũng như lệnh nói đến trong bài viết này chỉ nhằm mục đích tạo ra một dhcp server, proxy và firewall “có thể” làm việc, không hề có bất cứ tính năng gì kèm theo. Muốn đầy đủ, phải hiểu được nhu cầu cụ thể của từng môi trường, như tiêu chí của bài viết nói đến.

nguồn:http://opensource.com.vn/opensource/linux/centos/106-xay-dung-linux-router-va-proxy-voi-iptables-squid.html

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Chín 12, 2011 in Technology

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: